Układ

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na opowiadanie do antologii tematycznej "Godzina diabła"


1. Ustalenia wstępnea) Organizatorem konkursu jest grupa literacka La Noir

b) Czas trwania konkursu: od momentu opublikowania regulaminu do 29 lutego 2016 roku


c) Skład jury konkursu:

- Agnieszka Lingas – Łoniewska – autorka m.in. powieści „Brudny świat”, „Skazani na ból”, trylogii „Zakręty losu”

- Wioletta Szulc – autorka powieści „Rysunek w sercu”, członkini grupy La Noir

- A. J. Gabryel – autor m.in. powieści „Kusiciel”

- Katarzyna Krzan – redaktor naczelna wydawnictwa e-bookowo

- Anna Tuziak – autorka powieści "30 sekund", współzałożycielka grupy La Noir

oraz pozostali członkowie grupy

d) Organizator zastrzega sobie prawo do:
- wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
- rozstrzygania w kwestiach nieokreślonych postanowieniami regulaminu,
 - rezygnacji z przyznania nagrody głównej w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac
 
2. Warunki uczestnictwa w konkursie


a) W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie (które mają zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w konkursie) z wyjątkiem osób wymienionych w punkcie 2b

b)W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które były w jakikolwiek sposób zaangażowane w organizowanie konkursu, należą lub należały do grupy La Noir
 
3. Zasady uczestnictwa w konkursie


a) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu

b) Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno opowiadanie

c) Opowiadanie powinno nawiązywać w jakikolwiek sposób do szeroko pojętego tematu jakim jest „godzina diabła”. Konwencja opowiadania nie jest w żaden sposób narzucona, może być to horror, komedia, romans itd. Godzina diabła może być główną osią fabuły lub może zostać jedynie wspomniana w tekście; pełna dowolność. Utwory stanowiące twórczość "fanfiction" nie będą brane pod uwagę przez jury przy wyborze najlepszych tekstów.

d) Plik z opowiadaniem musi mieć określoną formę: plik tekstowy w formacie Word, txt, pdf lub rtf; margines: 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami standardowe (1); ilość znaków bez spacji 20.000.

e) Opowiadanie musi być napisane w języku polskim i nie powinno być wcześniej gdziekolwiek publikowane

f) Opowiadanie powinno zostać opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że nadesłane opowiadanie jest mojego autorstwa oraz nie było nigdzie wcześniej publikowane. Wszystkie prawa autorskie należą do mnie i nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. W razie wygranej wyrażam zgodę na opublikowanie powyższego opowiadania w zbiorze antologii tematycznej grupy La Noir „Godzina diabła”, a zyski z wydania antologii zgadzam się przekazać na wybraną organizację charytatywną.”

g) Opowiadanie przesłać należy na adres mailowy Organizatora: la.noir07@gmail.com do 29 lutego 2016 roku.

 4. Zasady oceny prac
W pierwszym etapie spośród wszystkich nadesłanych prac przez członków grupy La Noir wyłonionych zostanie 15 najlepszych tekstów, które w kolejnym etapie trafią do rąk członków Jury. Każdy z członków Jury będzie mógł ocenić każdą pracę w skali od 1 do 10 punktów. Zwycięży praca, która uzyska najwięcej punktów.

Po ogłoszeniu wyników Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w trakcie 7 dni, główna nagroda przypadnie Uczestnikowi, który w głosowaniu Jury zajął drugie miejsce.

Etap oceny prac rozpocznie się 1 marca 2016 roku i potrwa do końca kwietnia 2016 roku. W razie dużego zainteresowania konkursem Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu.

 5. Nagrody

I miejsce: opublikowanie zwycięskiego opowiadania w zbiorze antologii tematycznej „Godzina diabła” oraz udział w warsztatach literackich "Moim piórem". Nagroda w postaci książki Agnieszki Lingas - Łoniewskiej "Skazani na ból", egzemplarz antologii MDS ze specjalną dedykacją, możliwość publikowania nieograniczonej ilości tekstów na profilu Ailes oraz specjalny kubek.

II miejsce: udział w warsztatach literackich "Moim piórem". Książka "Kusiciel" A. J. Gabryela, egzemplarz antologii MDS ze specjalną dedykacją, możliwość publikowania nieograniczonej ilości tekstów na profilu Ailes oraz specjalny kubek.

III miejsce: Udział w warsztatach literackich "Moim piórem". Książka "Rysunek w sercu" Wioletty Szulc, egzemplarz antologii MDS ze specjalną dedykacją, możliwość publikowania nieograniczonej ilości tekstów na profilu Ailes oraz specjalny kubek.

6. Prywatność

Dane osobowe Uczestników pozyskiwane są jedynie do celów konkursowych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

7. Postanowienia końcowe

Werdykt jury jest ostateczny i nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie

Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie

Uczestnik konkursu zgłaszając swoją pracę oświadcza, że jest ona dziełem jego samodzielnej pracy i w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszanie praw autorskich osób trzecich.


2 komentarze:

  1. Kiedy i na jakiej stronie zostaną ogłoszone wyniki?

    OdpowiedzUsuń
  2. Ja też bym się chętnie tego dowiedziała.

    OdpowiedzUsuń